Studia II stopnia

Studia II stopnia

Podejmując naukę w Wyższej Szkole Gospodarki zyskują Państwo nowe możliwości rozwoju, dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz solidne przygotowanie do twórczej pracy. Dzięki postanowieniom systemu bolońskiego absolwenci kierunku innego niż ukończony na pierwszym stopniu studiów licencjackich lub inżynierskich mogą, korzystać z licznych ułatwień, uzupełniać wykształcenie na innych kierunkach. Studia drugiego stopnia trwa­ją 3 lub 4 se­me­stry, koń­czą się obro­ną pra­cy ma­gi­ster­skiej i uzy­ska­niem ty­tu­łu zawodowego.


W ramach studiów II stopnia oferujemy  następujące obszary studiów:

OBSZAR EKONOMIA MENEDŻERSKA
OBSZAR LOGISTYKA I  TRANSPORT

 
Krajowe Ramy Kwalifikacji, obszar studiowania i kierunki - wzajemne zależności

 

 

W Wyższej Szkole Gospodarki skutecznie wdrażamy Krajowe Ramy Kwalifikacji. Jest to zgodne z realizacją założeń Deklaracji Bolońskiej, postanowień Konferencji w Bergen z 2005r, oraz Zaleceniami Parlamentu Europejskiego. W polskim Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego działa specjalny Zespół odpowiedzialny za wdrażanie KRK w Uczelniach.

 

 

Wdrażanie KRK (Krajowe Ramy Kwalifikacji) to proces, który należy przede wszystkim rozpatrywać w kategorii narzędzia, które służy podnoszeniu jakości oraz związkom kształcenia z rynkiem pracy. Krajowe Ramy Kwalifikacji to  także opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Dzięki nim, pracodawca może porównać dyplomy wszystkich (publicznych i niepublicznych) Uczelni i będzie wiedział, czego może oczekiwać po absolwencie danego kierunku.

Dlaczego KRK są potrzebne studentom?

Rosnąca mobilność obywateli Unii Europejskiej, w tym absolwentów uczelni i szkół innych typów na europejskim rynku pracy, spowodowała potrzebę precyzyjnego opisania efektów kształcenia. Pracodawca, np. we Francji, musi wiedzieć, czego może spodziewać się po absolwencie studiów określonego kierunku, np. w Polsce czy Słowacji. Dyplom danego kierunku studiów w danym państwie w dotychczasowej postaci nie był czytelny dla pracodawców w innym państwie, często przeszkadzało to w uzyskaniu zatrudnienia w swoim zawodzie czy uznania określonych kwalifikacji.

Dlaczego KRK są potrzebne uczelniom?

Używanie języka efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji pozwala monitorować postępy osób studiujących, jak i określić wymagania, które należy spełnić, by uzyskać dyplom. Takie działania powinny doprowadzić do stałego podnoszenia jakości kształcenia w Polsce.

KRK w Wydziałach Wyższej Szkoły Gospodarki

W Wyższej Szkole Gospodarki od wielu lat realizujemy nowatorskie inicjatywy, które znakomicie wpisują się w idee KRK. Na uwagę zasługuje  umiędzynarodowienie kształcenia,  nowoczesne rozwiązania dotyczące platformy e-learningowej, współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, działania poza dydaktyczne sprzyjające aktywizacji studentów i kształtujące ich różnorodne kompetencje, czy wprowadzenie  obszarów studiowania.

Czym jest Obszar Studiów

Obszar Studiów (OS) - opis określonych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS oraz określeniem typu relacji Obszaru Studiów do poszczególnych kierunków. Obszar Studiów pozwala na integrowania modułów przedmiotowych realizujących te same bądź podobne efekty kształcenia dla różnych kierunków.

Obszar Studiów umożliwia indywidualny rozwój - zgodny z możliwościami i potrzebami. Hasło „Sam decydujesz jak studiujesz” nie jest w WSG sloganem. Wpisuje się w realizowany w Uczelni system elastycznego kształcenia, obejmujący zarówno cele, treści, formy realizacji, jak i tempo czy zakres studiowania. Możliwość wyboru przedmiotów z całego ich bloku, korzystanie z  zajęć fakultatywnych, indywidualna organizacja studiów i indywidualny program studiowania, możliwości certyfikowania umiejętności zawodowych - na tym właśnie polega budowanie własnej ścieżki studiowania. Jest to możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu obszarów studiowania. Jakie są z tego korzyści? Studenci mają sprecyzowane potrzeby edukacyjne i wiedzą, czego oczekują od tego etapu swojego rozwoju. Zgodnie z  wytycznymi Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia może proponować profil  praktyczny obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych oraz profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych. Studenci WSG mogą  wybrać każdy wariant.

Czy  w WSG są tradycyjne kierunki kształcenia?

Są, oczywiście, że są i stanowią bazę dla realizowanych obszarów. Kierunków, czyli zgodnie z definicją Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, wyodrębnianych obszarów kształcenia posiadających  własną tożsamość naukową lub artystyczną, mamy w WSG 20. Jednak wobec rozwoju interdyscyplinarnej wiedzy i dużej dynamiki rynku pracy, pojęcie” kierunek” ma w tej chwili raczej znaczeni formalne, (bo wiążą się z posiadaniem uprawnień do kształcenia) oraz informacyjne, ( bo nadal stosowane jest w ofercie edukacyjnej)

Więcej informacji  na stronie: http://www.ksztalcenie.byd.pl
 

Aktualności

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2017 Wyższa Szkoła Gospodarki