Rekrutacja

Rekrutacja

 

Rekrutacja letnia 2019/2020

 

Rekrutacja letnia na rok akademicki 2019/2020

 

Zasady przyjęć na studia dla Kandydatów posiadających Kartę Polaka
Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą odbywać studia w WSG na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Kryteria kwalifikacji cudzoziemca na studia pobierz
 

OFERTA EDUKACYJNA

WIRTUALNA REKRUTACJA

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia jest złożenie następujących dokumentów:

 • wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy dostępny w wersji elektronicznej na www.wirtualna.byd.pl. Kwestionariusz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia
 • świadectwo dojrzałości, odpis lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu (nie dotyczy II stopnia)
 • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem)
 • kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu
 • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy na kierunek fizjoterapia
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 85 zł
 • potwierdzenie opłaty wpisowego 300 zł poza promocją (sprawdź szczegóły promocji)
 • Dodatkowo na studia drugiego stopnia należy złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym:
 • dyplom, odpis dyplomu lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu

 

Opłata rekrutacyjna i wpisowego płatna wyłącznie na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
47 1440 1215 0000 0000 0494 1055

 

CZESNE NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

ZNIŻKI

TABLICA KORZYŚCI

 

OPŁATY

Studenci WSG mogą wybrać najbardziej korzystną opcję płatności - uwzględniającą indywidualne warunki finansowe i preferowane terminy opłat. Uczelnia zapewnia pełną kontrolę wydatków na naukę i umożliwia efektywne zarządzanie budżetem. Decyzja należy do Ciebie.

Elastyczny System Opłat

 • 5 dogodnych form płatności: 1 lub 2 raty = mniejsza kwota czesnego
 • 4, 10, lub 12 rat to dzięki rozłożeniu w czasie, mniejsze obciążenie finansowe
 • na studiach I i II stopnia stała wartość czesnego

Wydatki pod kontrolą:

 • unikalny numer w systemie ISAPS - wgląd w stan konta oraz szybkie i bezpieczne rozliczenia,
 • podgląd wzoru wypełnienia przekazu

 

DODATKOWE INFORMACJE

Decyzja

Kandydat otrzymuje elektroniczną decyzję o przyjęciu na studia w ciągu 3 dni od daty zarejestrowania przez pracownika rekrutacji wpływu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na konto Uczelni. Decyzje te będą wysyłane drogą elektroniczną na konto kandydata w Wirtualnej Rekrutacji.

Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania pisemnej decyzji w formie podania do Rektora WSG.

W przypadku negatywnego postępowania kwalifikacyjnego lub rezygnacji, dokumenty należy odebrać w Biurze  Obsługi Studenta osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną.

Podpisanie umowy

Na podpisanie umowy Kandydat dostarcza potwierdzenie opłaty wpisowego w wysokości 300 zł (w przypadku braku zwolnienia z tej opłaty).

Uwaga

W chwili podpisania umowy Uczelnia musi posiadać komplet dokumentów Kandydata (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z późn. zmianami). W przeciwnym razie dokumenty Kandydata nie zostaną przekazane do Dziekanatu i tym samym nie uzyska on praw Studenta. 

Wzór pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Kandydata (pobierz)

Zaświadczenia

W celu otrzymania zaświadczenia (np. do ZUS) Kandydat proszony jest o telefoniczny lub/i e-mailowy kontakt z Biurem Rekrutacji w Malborku
Wysyłka zaświadczenia nastąpi w ciągu 2 dni (roboczych) od momentu złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Studenta  z zastrzeżeniem, że dokumenty zostały złożone wcześniej i dane kandydata znajdują się w bazie rekrutacyjnej.

Uwaga

po złożeniu dokumentów Kandydat może otrzymać zaświadczenie potwierdzające złożenie dokumentów wystawiane przez Biuro Rekrutacji,

po podpisaniu umowy Student może otrzymać zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na STUDIA wystawiane przez Biuro Rekrutacji.

 

WYŻSZY SEMESTR - ZASADY PRZYJĘĆ

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyższy semestr studiów powinien złożyć w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

podanie do Rektora o przyjęcie na studia,
kwestionariusz osobowy: 
studia I stopnia 
studia II stopnia

 • ksero indeksu dotychczasowej uczelni – poświadczone za zgodność z oryginałem,
 • kartę przebiegu studiów z wykazem przedmiotów, liczbą godzin zajęć i przypisanych im punktów ECTS, poświadczonej przez macierzystą uczelnią,
 • zaświadczenie z uczelni macierzystej o liczbie zaliczonych semestrów,
 • aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu,
 • oryginał świadectwa dojrzałości, duplikat lub kserokopię - oryginał do wglądu (nie dotyczy studiów II stopnia),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub kserokopię - oryginał do wglądu (dotyczy studiów II stopnia),
 • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy na kierunek fizjoterapia;
 • dowód opłaty wpisowej w wysokości 350 zł wymagany przy podpisywaniu umowy o studia  (nr konta Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055).

 

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki