Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa

PODSTAWOWE ZADANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

 1. Zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego.
 2. Poznanie zasad organizacji pracy: struktury organizacyjne, podział kompetencji, procedury, planowanie pracy, kontrola.
 3. Kształtowanie umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki.
 4. Weryfikacja, rozwinięcie i praktyczne zastosowanie nabytych w czasie studiów umiejętności.
 5. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem                       i kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania.
 6. Zdobycie doświadczenia oraz wiedzy praktycznej ułatwiającej rozpoczęcie pracy zawodowej po ukończeniu studiów.
 7. Przygotowanie studenta do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej.

PODZIAŁ PRAKTYK

Wyższa Szkoła Gospodarki dostosowując kształcenie do Krajowych Ram Kwalifikacji oraz wymagań rynku pracy wprowadziła obligatoryjne praktyki zawodowe w podziale:

 • praktyka podstawowa „kompetencje pracownicze” - mająca na celu wyposażenie studenta w podstawowe ogólne informacje o środowisku pracy oraz umożliwić mu weryfikację wiedzy i wyobrażeń na temat rynku pracy.
 • praktyka branżowa lub inżynierska - mająca na celu przygotowanie do wyboru tematu pracy dyplomowej                 i zdobycie specjalistycznych umiejętności zawodowych.

Powyższy podział dotyczy studentów z naborów 2012/2013, 2013/2014.


Informacje dotyczące zaliczenia praktyk zawodowych: 

Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest dostarczenie poprawnie wypełnionej Karty Praktyk do Koordynatora   ds. kształcenia praktycznego (praktyka „Kompetencje pracownicze”) lub opiekuna praktyk (praktyka branżowa/ inżynierska) w danym Instytucie. Dokument powinien zostać podpisany przez upoważnionego pracownika podmiotu gospodarczego (firmy, instytucji, fundacji, stowarzyszenia i in.). Po zweryfikowaniu uzyskanych przez studenta efektów, dokonany zostanie wpis do systemu ISAPS. Informacja o zrealizowanej praktyce umieszczana jest w suplemencie         do dyplomu.

Studentom pracującym umożliwiamy zdobycie zaliczenia praktyk na podstawie pracy zawodowej. W celu uznania pracy zawodowej/doświadczenia zawodowego jako ekwiwalentu praktyki, student składa odpowiednią Kartę Praktyk potwierdzoną przez pracodawcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą do Karty Praktyk zobowiązane są dołączyć kserokopię wpisu (oryginał do wglądu) do ewidencji działalności gospodarczej.WYBÓR MIEJSCA PRAKTYK

Studenci mają możliwość wskazywania (proponowania) miejsca odbywania praktyki, wymaga to jednak akceptacji danego koordynatora ds. kształcenia praktycznego lub opiekuna praktyk w danym Instytucie. Po ustaleniu miejsca praktyki, studenci otrzymują umowy oraz skierowania do właściwych podmiotów gospodarczych. Po zakończeniu praktyki studenci dostarczają do Biura Wydziału porozumienie i Kartę Praktyk (podpisaną przez upoważnionego pracownika podmiotu gospodarczego). Jeżeli cele praktyki zostały osiągnięte wraz z wystawieniem pozytywnej opinii, student otrzymuje zaliczenie dokonane poprzez wpis do systemu ISAPS. Informacja o zrealizowanej praktyce umieszczana jest w suplemencie do dyplomu.
Istnieje możliwość uznania praktyki za zrealizowaną, na podstawie pracy zawodowej lub innego doświadczenia zawodowego, w tym również za granicą, pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z celami i programem praktyk.


DOKUMENTY:

 • Umowy zawierane są pomiędzy Uczelnia, a podmiotem gospodarczym i ustanawiają długookresową (stałą) współpracę pomiędzy Uczelnią i podmiotem gospodarczym. Studenci kierowani są do miejsc realizacji praktyki   na podstawie skierowania sporządzonego i podpisywanego przez koordynatora ds. kształcenia praktycznego danego Instytutu. W indywidualnych sytuacjach dokumenty mogą wystawić pracownicy Biura Kształcenia Praktycznego.
 • Porozumienia zawierane są w przypadku krótkotrwałych (jednorazowych) uzgodnień pomiędzy Uczelnią                 i podmiotem gospodarczym.
 • Skierowanie wystawiane jest na zapotrzebowanie miejsca praktyki, zawiera informacje o rodzaju i wymiarze praktyki.
 • Karta Praktyk to dokument opisujący i potwierdzający odbycie praktyk przez studenta.
   

 Regulamin Praktyk Zawodowych - obowiązujący dla studentów I i II roku 

Regulamin Praktyk Zawodowych - obowiązujący dla studentów III roku 

 

Więcej na temat  kształcenia praktycznego na stronie www.praktyki.byd.pl

Aktualności

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki