Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla nauczycieli

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla nauczycieli

Cel

Studia przygotowują do prowadzenia przedmiotu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w placówkach edukacyjnych. Program kierunku zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).

Uczestnictwo w zajęciach studium pozwoli słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą , warunkami świadczenia tej pracy oraz metodyką przedmiotu bhp. Ponadto absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora - głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.). 

Adresat

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) 

Atuty:

Wszyscy słuchacze Studiów Podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ramach programu studiów odbędą szkolenie, po którym otrzymają Certyfikat w zakresie Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 18001:2007. Koszt certyfikatu został uwzględniony w opłacie czesnego.

Słuchacze otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie:

zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z odniesieniem do wymogu art. 209 Ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 - z późn. zmianamia),

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Koszty certyfikatu i zaświadczeń zostały uwzględnione w opłacie czesnego.

Program

 • Prawo pracy
 • Psychologia pracy
 • Ergonomia pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 18001:2004
 • Komunikacja społeczna
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Wypadkoznawstwo
 • Metodyka i profilaktyka bezpieczeństwa pracy
 • Wymagania budowlane BHP
 • Pedagogika pracy
 • Ratownictwo medyczne
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Metodyka nauczania przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Praktyka

Forma zaliczenia:

egzamin końcowy w formie testu z wybranych zagadnień problemowych

Liczba godzin: 292 (w tym 60 godzin praktyk)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Aktualności

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki